Commissies

Commissies

ZWO Commissie
Doelstelling en Visie:
Zending: Gaat dan henen, maak alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik U bevolen heb. (Matth. 28:19). Wij mogen dit d.m.v. het doorgeven en het naleven van de blijde boodschap (het evangelie doen!). Wij mogen (moeten) in Gods wijngaard missionair bezig zijn. (Missionarissen met een bepaalde missie c.q. opdracht dichtbij en ver weg). Dit alles om een zoutend zout en een lichtend licht voor de wereld te zijn! Of om in de taal van de Wijngaard te blijven, we moeten zorgen dat we vrucht dragen. En indien we vrucht willen dragen moeten we bij de ware wijnstok blijven (Joh. 15: 1 –8). De commissie stelt dat toerusting en bewustmaking haar belangrijkste doelstellingen zijn. 
De leden willen zichzelf (laten) toerusten, zodat ze zelf en ook andere gemeenteleden meer betrokken raken bij het zending – en evangelisatiewerk.
Werelddiaconaat en Ontwikkeling:
De werkgroep neemt niet de diaconale taken van de diaconie over! Zij wil wel graag dienend assistentie bieden en zich laten betrekken bij het diaconale werk, m.n. als het om projecten buiten ons dorp gaat. Zij wil graag hiervoor meer initiatieven, aandacht, betrokkenheid en bewustmaking zien te bewerkstellingen.
Het is hierbij belangrijk om te luisteren en te kijken naar stemmen en beelden uit onze samenleving/wereld. Daarbij moet steeds de vraag gesteld worden “heeft dat beeld/geluid (misschien geschreeuw/wanhoop) met het heil helend van onze Jezus Christus te maken en kunnen wij misschien die druppel op die gloeiende plaat zijn. Willen wij elkaar dienen met woord en daad? Hebben wij onze naaste net zo lief als ons zelf? De ZWO-commissie heeft het voornemen projectmatig met haar doelstelling en visie bezig te zijn. Ook is zij in het bijzonder betrokken in de veertigdagentijd met het lijden en sterven van Jezus, vanuit dat fundament zal zij ook haar steentje proberen bij te dragen. Voor zending en evangelisatie wordt er door de jeugd van de kerk wekelijks aan huis gecollecteerd.
De ZWO-werkgroep bestaat uit 4 personen.
Ook ondersteuning/medewerking tijdens een project wordt zeer op prijs gesteld.

Contactpersoon: Wilma Bruins

Roemenië Commissie
Binnen onze kerk is een werkgroep actief voor een (kerkelijke) gemeente in Talisoara te Roemenië. In 1990 werd voor het eerst een bazaar voor deze gemeente gehouden. Er zijn sindsdien hartelijke contacten. Maar bovenal de verbondenheid in dezelfde God, die de afstand tussen beide gemeentes overbrugt, wordt als een zeer rijke zegen ervaren.

Nu is daar een vaste commissie voor, die bestaat uit 3 gemeenteleden van de Gereformeerde kerk en 4 gemeenteleden van de Hervormde Kerk. Er zijn al diverse mensen uit onze gemeentes daar geweest (van jong tot oud), het is natuurlijk ook belangrijk om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.
Sinds 2001 zijn de banden in ons dorp met de gemeente Talisoara uitgebreid, ook onze Christelijke School “De Regenboog” zijn in de banden geïntegreerd met name in de relatie tot het schooltje daar.
Ook uw ondersteuning voor deze commissie op wat manier dan ook, wordt zeer op prijs gesteld.

Contactpersoon: Wim Sollie

Startweekend Commissie
Het startweekend vindt jaarlijks plaats in het 3e weekend van september. Er worden op vrijdagavond, zaterdagmorgen, zaterdagmiddag en op zondag diverse activiteiten georganiseerd om met de hele gemeente een start te maken met het winterwerk. Bepaalde activiteiten worden samen georganiseerd met de leden van de Hervormde Gemeente te Wilsum.

Contactpersoon: Monique de Groot